Legal disclaimer

Laatste update: 10 april 2016

I. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website http://www.antwerphelitours.be.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze disclaimer na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Flatiron bvba.

II. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Flatirono bvba of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Flatiron bvba de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

III. Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

De informatie niet op een onwettige manier te gebruiken;

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van enge computervirussen of cookies, of voor transmissie of posting van onwettig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Flatiron bvba te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele en andere rechten van Flatiron bvba of derden, verbindt u zich ertoe Flatiron bvba of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Flatiron bvba of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

IV. Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("Informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

Flatiron bvba staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Informatie. De Informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Flatiron bvba is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Flatiron bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

V. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Flatiron bvba heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Flatiron bvba houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

VI. Links naar de AntwerpHeliTours site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.antwerphelitours.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flatiron bvba Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Bezig met laden...